Projecten (archief)

Onderwijsproject succesvol afgesloten

zaterdag 20 september 2014

Drie jaar lang heeft Stichting Arnhem-Lima een onderwijsproject in Villa El Salvador ondersteund. Onlangs is de projectevaluatie door het bestuur ontvangen en akkoord bevonden. Hoewel het project klaar is, gaan de aanpak verder. Scholen blijven werken met de aangereikte aanpakken en er is een netwerk van organisaties, die dezelfde aanpak uitdragen. Ook zijn er contacten met het (nieuwe) Ministerie van Cultuur om ook andere scholen te betrekken bij de aanpak. Kortweg komt die aanpak er op neer dat er op de deelnemende basisscholen minder klassikaal rijtjes worden gestampt en meer ruimte is voor creativiteit en sportiviteit. Hierna meer over dit succesvolle project.

De rondtrekkende school opent mogelijkheden
Met een trainingsprogramma heeft de theatergroep Arena y Esteras in twaalf scholen in Villa El Salvador actieve en betrokken teams gevormd met behulp van tweedegraads studenten en een opleidingscoördinator.  De leerkrachten van de twaalf scholen hebben belangstelling voor didactische en sociale aspecten laten zien en willen nieuwe ervaringen opdoen om de kinderen beter te bedienen.
De studenten en de leerkrachten hebben eerst met elkaar gesproken om duidelijk te krijgen wat er nodig was en welke problemen van kinderen en jongeren in hun gemeenschappen tegen komen. Daarna zijn de studenten de straat opgegaan om in contact te komen met de mensen in de buurten. Dit leverde veel enthousiasme op en leverde draagvlak op onder de bewoners (lees: ouders) voor de studenten om aan de slag te gaan met een veranderingsproces in de wijken.
“Nu ik schilder kan in me beter uitdrukken naar anderen. Ik voel me veilig in de klas en schaam me niet meer. Ik kan nu ook een leider zijn en daar houd ik van!”  - Ruby, 12, Nicaraguaschool

260 volwassenen en jongeren van 14 tot 19 jaar vervullen nu een voortrekkersrol in de deelnemende scholen en buurten. Ze organiseren culturele en educatieve activiteiten in samenwerking met leraren en buurtleiders. Ze zijn uitgegroeid tot positieve rolmodellen voor hun leeftijdgenoten. Dit helpt geweld en jeugdbendes te verminderen, wat 80% van de bevolking als het belangrijkste probleem van Villa El Salvador beschouwt. In totaal zijn in drie jaar tijd 200 activiteiten ontplooid voor 14.000 leerlingen.

“Het is goed voor leerlingen om een toneelstuk over de geschiedenis van hun wijk te zien, maar ook door plezier te hebben kunnen ze beter leren. De leerkrachtenhelpen ons niet alleen aan kennis, maar ook om een beter mens te zijn.” - Teresa Cabrera, Basisschool 7093

Met workshops, theater, circus, spelletjes, muurschilderingen, muziek, dans en poppenkast bereiken we dat leerlingen hun angst verliezen, vertrouwen winnen, zich creatief uiten en leren samen te werken. Dit zijn kernwaarden in hun opleiding voor hun toekomstige leven. De leerlingen bouwen hiermee een voorsprong op ten opzichte van leerlingen van andere scholen. Het programma heeft hun schoolprestaties en hun gedrag verbeterd.

“Ik vond het spelen met mijn handen en voeten leuk en ik voel me blij.” Mydori, 6, Basisschool Goede Hoop

Met de creativiteit en de energie die dat geeft, wordt gewerkt aan de transformatie van Villa El Salvador. Elke buurt wordt hiermee in feite een “open school voor het leven, waarin samenleven en solidariteit belangrijk zijn. De meer dan twintig buurtactiviteiten (optochten, workshops en andere activiteiten) waren gericht op moeders, vaders, grootouders, kinderen en jongeren. Thema’s waren: identiteit, milieu, cultuur van vrede en geweld, preventie. Meer dan 6.000 buurtbewoners namen deel. In een wijk van bijna een half miljoen inwoners, waar geen musea, bibliotheken, theaters, of andere vormen van vrijetijdsbeleving van kinderen, zijn de buurtactiviteiten uitgegroeid tot een belangrijke kans voor ontwikkeling.

“De activiteiten helpen onze gemeenschap om onze jeugd niet verloren te laten gaan aan alcohol, drugs of bendes.” Camilo Sánchez, Buurtleider

Het programma Rondtrekkende School is een educatief model dat kinderen en jongeren actief betrekt, waardoor ze actief worden. Door in het programma aandacht te besteden aan hun ouders en buren, samen met de buurtleiders raken die ook betrokken. Tenslotte stimuleert het de leraren om oude aanpakken (veelal klassikaal lesgeven) te doorbreken en gebruik te gaan maken van creatieve werkvormen, zodat de kinderen spelenderwijs leren op een manier die aansluit op de solidariteit en culturele verscheidenheid van Villa El Salvador.

Arena y Esteras vallen in de prijzen

vrijdag 17 mei 2013

De theatergroep Arena y Esteras heeft onlangs een belangrijke cultuurprijs gewonnen in Peru. De groep, bekend van diverse bezoeken aan Arnhem, is erg blij met deze erkenning voor hun werk in de wijk Villa El Salvador. Met steun van de stichting Arnhem-Lima voert de groep een educatief programma uit op een aantal basisscholen in hun wijk. Doel is om leerlingen, leerkrachten én ouders kennis te laten maken met nieuwe onderwijsvormen. Er wordt op veel scholen in Peru nog steeds vooral klassikaal lesgegeven. Arena y Esteras introduceert, samen met een groep studenten, vormen die gebaseerd zijn op creativiteit en zelfwerkzaamheid. Dit programma is bijna drie jaar geleden van start gegaan en zo succesvol, dat er vanuit het Peruaanse ministerie van onderwijs aandacht is voor de vernieuwende aanpak.
Komende maanden gaat het bestuur van de stichting Arnhem-Lima het programma evalueren. Dan zal bezien worden of we het programma al dan niet kunnen verlengen.
De groep Arena y Esteras is uitgenodigd om dit voorjaar opnieuw deel te nemen aan de Kinderkulturkaravan, een Duits initiatief waaraan theatergroepen uit onder meer Afrika en Latijns Amerika deelnemen. Helaas past een bezoek aan Arnhem ditmaal niet in het reisschema.

Peruaanse gehandicapten op reis

vrijdag 17 mei 2013

Een ander klein project, dat een financiële bijdrage van stichting Arnhem-Lima heeft ontvangen, is Kinesferadanza. Dit is de eerste organisatie in Peru die mensen met en zonder handicap op artistiek en educatief vlak bij elkaar brengt, zeker voor Peru een zeer bijzondere stap.
De organisatie maakte een eerste reis naar het buitenland en was in april in Parijs. Daar werden voorstellingen, lezingen en ervaringsgerichte workshops gegeven. Het bezoek heeft zowel in Parijs als (via publiciteit) in Peru het bewustzijn van studenten en anderen bevorderd ten aanzien van mensen met een beperking. Ook heeft het bezoek het gevoel van eigenwaarde bij de deelnemers vergroot.

Project Docu Peru geslaagd dankzij steun uit Arnhem

vrijdag 17 mei 2013

Julio Cesar Gonzales, verbonden aan Arena y Esteras en een goede bekende van onze stichting, is ook actief binnen de organisatie DocuPeru. Deze organisatie heeft in 2012 een project opgezet in een aantal districten van Lima om daar te filmen en fotograferen samen met jongeren. Deze jongeren volgen eerst een cursus en ook worden workshops verzorgd voor belangstellenden. Met de beelden wordt het leven van de bewoners gedocumenteerd en worden ook de culturele aspecten van hun verleden behouden. Stichting Arnhem-Lima heeft US $ 500 (ruim 400 euro) bijgedragen aan dit project.

Kansarme kinderen leren spelenderwijs

dinsdag 20 maart 2012

Medio 2010 is theatergroep Arena y Esteras met een programma gestart om de kwaliteit van het onderwijs in Villa El Salvador te verbeteren. Op een viertal scholen in de wijk verzorgen medewerkers van de theatergroep creatieve lessen aan basisschoolleerlingen om zo het onderwijs aantrekkelijker en effectiever te maken. Docenten krijgen scholing zodat zij hun eigen lessen kunnen moderniseren. Daarnaast leidt Arena y Esteras scholieren in de tienerleeftijd op tot cultureel werker zodat zij zelf ook kinderen les kunnen gaan geven (hiphop, circus, theater, muziek).
De stichting Arnhem-Lima steunt het programma voor drie jaar. Jaarlijks kijkt de stichting welke resultaten zijn behaald. Uit de eerste tussenrapportage is gebleken dat de theatergroep gestructureerd te werk gaat en dat er goede resultaten geboekt worden. De geselecteerde scholen hebben allen een vaste coördinator zodat de communicatie vlot verloopt. Op de scholen zijn enquêtes gehouden, onder meer om in beeld te krijgen wat de sociale problematiek op de scholen precies is zodat daar in de lessen goed op ingespeeld kan worden. Inmiddels is het ontwikkelen van de lesprogramma’s in volle gang en zijn er al verschillende lessen gegeven. Het bestuur van de stichting Arnhem-Lima is tevreden over de resultaten. Binnenkort ontvangen wij de volgende tussenrapportage uit Lima. Als die voldoet aan de gemaakte afspraken, wordt de derde termijn van de financiële bijdrage overgemaakt.

Succesvolle huiswerkbegeleiding

dinsdag 20 maart 2012

De La Paz-bibliotheek is een centrum gestart waar kinderen van 12 tot 17 jaar onderwijs- en vrijetijdsbegeleiding krijgen. Daarnaast is er huiswerkondersteuning en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen van 7 tot 11 jaar.

De onderwijs-begeleidingsdienst organiseert diverse activiteiten waarmee ze op speelse wijze het gevoel van eigenwaarde en het aanleren van waarden wil stimuleren. De kinderen die mee hebben gedaan waren erg enthousiast over de workshops. Verder zeggen ze dat ze zelfverzekerder zijn geworden en zich meer een deel van de gemeenschap voelen. Veel kinderen kunnen thuis geen huiswerk maken; ze zijn krap behuisd en moeten de beperkte ruimte delen met veel broertjes en zusjes. De aanpak leidt tot betere schoolresultaten, waardoor hun kansen op een betere toekomst worden vergroot. Voor de co-financiering van dit project hebben we een bijdrage ontvangen van Impulsis. Het project is naar tevredenheid van alle betrokkenen afgerond. De inhoudelijke en financiële verantwoording is door het bestuur van Stichting Arnhem-Lima goedgekeurd.

Arnhem, hartelijk bedankt!

dinsdag 20 maart 2012

Penningmeester René Lemein was afgelopen maand op bezoek in Villa El Salvador. Hij bezocht enkele projecten, die we vorig jaar hebben afgerond. Tijdens zijn bezoek aan het restaurant van de Vereniging Trino bleek dat deze groed functioneert. De organisatie probeert nu ook ’s avonds open te gaan om zo wat meer te kunnen verdienen. Ze maken daarnaast kettinkjes en andere sieraden, die onder andere in Tubingen (Duitse zusterstad) worden verkocht. Ook zijn ze in contact met een groep gehandicapten daar, waarmee ze ideeën en ervaringen uitwisselen. Onze steun heeft hen enorm op weg geholpen. We werden verschillende keren heel hartelijk daarvoor bedankt.

Meer begrip voor gehandicapten

woensdag 29 september 2010

De Vereniging Trino gaat een restaurant in Villa El Salvador openen. Het restaurant wordt gerund door mensen met een handicap. In Peru worden mensen met een handicap vaak gediscrimineerd. Het is voor hen dan ook heel moeilijk om een baan te vinden en geld te verdienen, terwijl er ook geen uitkeringen zijn voor mensen met een handicap. Door de opening van het restaurant krijgen deze mensen de kans om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Vereniging Trino hoopt dat hierdoor ook meer begrip ontstaat voor mensen met een handicap. In het restaurant wordt gewerkt met verse producten, die veelal zelf wordt geteeld op een stuk grond dat de gemeente in bruikleen heeft gegeven aan de vereniging. De stichting Arnhem-Lima draagt bij in de kosten voor de inrichting van de keuken en de aanschaf van kook- en eetgerei.

Perspectief voor jongeren

woensdag 26 mei 2010

Het bestuur van de stichting Arnhem-Lima heeft besloten een jongerenproject in het armste deel van Villa El Salvador te ondersteunen. Het project is door de jongeren zelf bedacht en wordt samen met ouders en vrijwilligers uitgevoerd. Jongeren worden geschoold in theater, dans en muziek en verzorgen vervolgens ieder kwartaal optredens in de wijk. De jongeren krijgen in dit project een duidelijke structuur en dagindeling aangeboden, waardoor de kans dat ze deel gaan nemen aan jeugdbendes sterk afneemt. Daarnaast kunnen ze zich op persoonlijk gebied ontplooien, waardoor hun kansen op werk toenemen. Gedurende een jaar worden zo 50 jongeren begeleid naar een betere toekomst.

Bouwen aan een toekomst

woensdag 14 april 2010

De komende jaren gaat de stichting Arnhem-Lima investeren in leren. In samenwerking met de theatergroep Arena y Esteras gaan we de kwaliteit van het basisonderwijs in Villa El Salvador verbeteren. Op een speelse manier wordt onderwijs gegeven aan kinderen uit sociaal zwakke gezinnen. Hiervan profiteren niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten, die op een meer creatieve manier leren om les te geven. Ook de ouders zijn gebaat bij dit project omdat veel aandacht wordt besteed aan het versterken van de band tussen de ouders en de school. Tenslotte worden ook jongeren betrokken; zij verzorgen workshops op de basisscholen. Het project is in april 2010 van start gegaan en duurt drie jaar. U kunt uw bijdrage aan dit project storten op giro 3140 van Stichting Arnhem-Lima.